Kummit varmistavat laadukkaan perehdytyksen ja asiakastyytyväisyyden

In English below

 

Koulutamme kaikilla työskentelyalueillamme Siskon Siivouksen kummeja, jotka perehdyttävät esimiesten apuna uudet työntekijät. Kummeilla on vahva ammatillinen osaaminen ja hyvä asenne työhön, jota he jakavat eteenpäin. Kummitoiminnalla halutaan varmistaa kaikille työntekijöille hyvä perehdytys, mahdollisuus kehittää osaamistaan sekä tyytyväiset asiakkaat.

Idea kummitoiminnasta on ollut kehitysjohtaja Paula Haanpään mielessä pitkään. Paulalla oli Siskon Siivoukselle tullessaan kokemusta erilaisten työpaikkaohjaajien ja tutoreiden kanssa työskentelystä. Näin ollen hänellä oli selkeä visio siitä, miten kummikoulutus tulisi toteuttaa, ja minkälaisia ihmisiä siihen haluttaisiin. Hän halusi koulutuksen kautta motivoida kummeja ja antaa heille parhaan mahdollisen työkalupakin perehdyttämistyöhön. Syksyllä 2020 idea toteutui ja kummikoulutukset pyörähtivät käyntiin. Nyt Siskon Siivouksella on koulutettuna jo 36 kummia, ja koulutuksia järjestetään jatkuvasti tarpeen mukaan lisää.

 

KUMMIKSI VALITUT HENKILÖT SUORITTAVAT SISKON SIIVOUKSEN KUMMIKOULUTUKSEN

 

Siskon Siivouksen arvot: kunnioita, kuuntele, kiitä ja kannusta, ovat kulmakiviä, joista kummikoulutus alkaa. Kummikoulutus on jaettu kahteen osaan, joiden välissä on työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjakson aikana kummit tekevät käytännön työnopastusohjausharjoituksia, sekä kirjalliset tehtävät niihin liittyen. Koulutukseen kuuluu myös tiimiharjoituksia sekä yhteisiä tehtäviä oman palveluesimiehen tai ohjaajan kanssa. Jokaisen oma osaaminen otetaan huomioon, jotta koulutuspolku voidaan räätälöidä yksilöllisesti. Kerran vuodessa kaikki kummit kokoontuvat yhteiseen kummikoulutuspäivään, jossa haetaan yhdessä kummien kanssa ratkaisumalleja siihen, kuinka kummius parhaiten toteutuu monikulttuurisessa työyhteisössä.

 

KUMMIT VARMISTAVAT ONNISTUNEEN PEREHDYTYKSEN

 

Kummi on moniammatillinen kanssakulkija, joka tukee uusia siivoojia ammatillisessa kehityksessä sekä toimii esimerkkinä siitä, kuinka Siskon Siivouksella tehdään työtä. Kummitoiminta takaa, että perehdytykselle on aina varattu tarpeeksi aikaa, sillä kummivuorot on merkitty työvuoroihin tarpeen mukaan. Kummeille maksetaan kummin työstä palkan päälle rahallinen korvaus.

 

OSAAVAN TYÖNTEKIJÄN TIETOTAIDON JAKAMINEN ON HYÖDYLLISTÄ KAIKILLE

 

Kummit saavat tehdä merkittävää ja vastuullista työtä, sekä olla mukana kehittämässä Siskon Siivouksen toimintaa. Rahallisen hyödyn lisäksi he saavat valtavasti tietotaitoa ja voivat halutessaan kasvaa tulevaisuudessa palveluohjaajiksi ja ohjaajista palveluesimiehiksi. Halukkaita kummikoulutukseen on ollut paljon, kummin työ koetaan tärkeäksi ja kummipaitoja kannetaan ylpeydellä.

 

Myös esimiehet hyötyvät kummitoiminnasta, sillä kummit toimivat esimiesten ja työntekijöiden välikätenä ja helpottavat näin ollen yhteydenpitoa. Kummien avulla saamme sitoutuneita, ammattitaitoisia, motivoituneita ja kehittymishaluisia uusia työntekijöitä. Kummitoiminta myös lisää pysyvien työsuhteiden määrää.

 

TAVOITTEENA ERINOMAINEN ASIAKASKOKEMUS

 

Kummitoiminnan tavoite kiteytyy asiakaskokemukseen, sillä motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat onnistuneen siivouksen avain. Hyvä perehdytys antaa työntekijälle varmuutta omaan työhön sekä mahdollisuuden onnistua työssään. Ammattiosaaminen yhdistettynä ammattiylpeyteen näkyy hyvänä työnä asiakaskohteissa ja korkeana asiakastyytyväisyytenä.

 

KUMMIT MUKANA TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

 

Kummitoimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti, ja nykyiset kummit ovatkin olleet aktiivisesti mukana kehitysprosessissa. Tulevaisuudessa kaikkien kummien on tarkoitus hankkia työturvallisuuskortti sekä hygieniapassi. Myös uima-allas ja märkätilojen osaamiskortti, terveydenhuollon osaamiskortti ja työhyvinvointikortti ovat pätevyyksiä, joita kummeille voidaan tarjota. Tavoite on, että kummeilla on mahdollisimman laaja-alainen tietämys ja osaaminen, jota he jakavat eteenpäin.

 

***********

 

KUMMIS ENSURE QUALITY INTRODUCTION AND CUSTOMER SATISFACTION

 

We train Siskon Siivous kummis, who, with the help of supervisors, introduce new employees in all our locations. The kummis have strong professional skills and a good attitude to the work which they pass on. This way we ensure all employees a good introduction and the opportunity to develop their skills as well as satisfied clients.

 

The idea of the kummi program had been on Development Director Paula Haanpääs mind for a long time. When she came to Siskon Siivous, Paula had experience working with various workplace instructors and tutors. Thus, she had a clear vision of how kummi training should be implemented and what kind of people would be wanted for it. Through the training, she wanted to motivate the kummis and give them the best possible toolkit for induction work. In the fall of 2020, the idea came true and kummi trainings spun off. Sisko Siivous already has 36 kummis trained, and more trainings are constantly organized as needed.

 

PERSONS CHOSEN FOR THE KUMMI POSITION PARTICIPATE IN KUMMI TRAINING

 

The values of Siskon Siivous: respect, listen, thank, and encourage are the cornerstones from which kummi training begins. The training is divided into two parts, with an on-the-job training period in between. During the on-the-job learning period, the kummis will do practical guidance exercises, as well as written assignments related to them. The training also includes team exercises and joint tasks with service supervisor or instructor. Everyone’s own skills are considered so that the training path can be tailored individually. Once a year, all kummis meet for a joint kummi training day, where solutions are sought for how the kummi work can be executed in the best possible way in a multicultural work community.

 

SUCCESFUL INTRODUCTION WITH THE HELP OF A KUMMI

 

Kummi is a multi-professional companion who supports new cleaners in their professional development and serves as an example of how Siskon Siivous gets the job done. The kummis ensures that enough time is always set aside for introduction, as kummi shifts are marked on the shift list as needed. Kummis are paid financial compensation for their work on top of their salary.

 

SHARING THE KNOWLEDGE OF A SKILLED EMPLOYEE IS BENEFICIAL FOR EVERYONE

 

The kummis are doing significant and responsible work and they get to participate in the development of Siskon Siivous. In addition to financial gain, they gain a tremendous amount of know-how and can, if they wish, grow into service instructors and service supervisors in the future. There have been many people willing to participate in the kummi program, the work is considered important and kummi shirts are worn with pride.

 

Supervisors also benefit from the kummi program, as kummis intermediaries between supervisors and employees, thus simplifying communication. With the help of kummis, we get committed, skilled, motivated, and development-oriented new employees. Kummis also increases the number of permanent employment relationships.

 

AIMING FOR AN EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE

 

The goal of the kummi work is crystallized in the customer experience, as motivated and skilled employees are the key to successful cleaning. Good introduction gives the employee confidence in his or her own skills as well as the opportunity to succeed at work. Professional competence combined with professional pride is reflected in excellent work at customer sites and high customer satisfaction.

 

KUMMIS INVOLVED IN SISKON SIIVOUS DEVELOPMENT

 

The aim is to continuously develop the kummi program, and existing kummis have been actively involved in the development process. In the future, all kummis will obtain an occupational safety card and a hygiene passport. Also, swimming pool and wet room competency card, health care competency card and occupational well-being card are qualifications that can be offered to kummis. The goal is for the kummis to have the widest possible range of knowledge and expertise that they can pass on.