fbpx

Tutustu puhtauden erikoisjoukkoihin – Peter, palvelupäällikkö

In English below

 

Peter Eklund on erikoissiivouksen energinen ja idearikas palvelupäällikkö, joka nauttii tiiminsä onnistumisista ja kansainvälisestä työympäristöstä.

 

Peterin monipuolinen tausta opinnoissa ja työelämässä on tehnyt hänestä todellisen moniosaajan, jolla ei mene sormi suuhun yllättävissäkään käänteissä. Hän on aina valmiina auttamaan tiimiläisiään, kehittämään toimintaa ja huolehtimaan, että kaikilla on mahdollisuus tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Peteriä motivoi kehittyminen ja hän nauttii kun oppii työssään joka päivä jotain uutta.

 

Mitä työsi pitää sisällään?

 

Tehtäväni on auttaa, että erikoissiivouksen tiimilläni ja esimiehillä on edellytys onnistua työssään. Ajattelen, että mitä vähemmän minun tarvitsee puuttua heidän työhönsä, kertoo siitä, että olen tehnyt työni hyvin. Minun on varmistettava, että töitä on tulevaisuudessa riittävästi ja pitää huolta, että työntekijöiden osaaminen on ajan tasalla hyvinkin vaihteleviin erikoissiivouksen työtehtäviin. On minun vastuullani myös varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus onnistua työssään ja asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Tiimissäni on 189 ihmistä, jossa on yli 40 kansallisuutta, erilaisia taustoja ja erilaista osaamista. Näemme tämän valtavana rikkautena. Yhdistävä tekijä kaikille on, että he haluavat tehdä työnsä hyvin. Tärkein tapa motivoida työntekijöitä on se, että heillä on riittävästi töitä tarjolla. Tärkeä osa toimenkuvaani on tiimini työhyvinvoinnin varmistaminen, koulutuksien ja osaamisen suunnitelu sekä kehittäminen. Loppujen lopuksi tehtäväni on tuottaa tulosta omassa yksikössäni erikoissiivouksissa.

 

Mistä pidät eniten työssäsi?

 

Nautin siitä, että jokainen päivä on erilainen! Pidän vapaudesta myydä palvelujamme ja mahdollisuudesta viedä koko yritystä eteenpäin. Saan rakentaa laatikkoa mihin suuntaan haluan, kunhan yksikköni tekee tulosta. Jatkuva kehittyminen on minulle erittäin tärkeää, työssäni saankin joka päivä oppia jotain uutta. Minua motivoi, kun tiimiläiseni kehittyvät ja onnistuvat uusissa asioissa. Ihan parasta on, kun tiimiläset tekevät työnsä hyvin, saavat lisää kauppaa ja tekevät asiakkaat tyytyväisiksi. Kansainvälinen ympäristö ja kielitaidon ylläpitämineen ovat myös tärkeitä asioita. Työssäni pääsen näkemään myös kiinnostavia paikkoja, joihin ei ilman tätä työtä olisi pääsyä.

 

Millainen on ollut koulutuspolkusi?

 

Lukion ja armeijan jälkeen kävin Hankenin talousopinnot pääaineena yrittäminen kasvuyrityksessä ja johtaminen. Opintojen ohessa olin töissä monipuolisesti ravintola-alalla, mm. McDonaldissa, jonka esimieskoulutusohjelma antoi hyvän rungon johtamisopinnoille ja -tyylilleni. Siitä on hyötyä nykyisessäkin työssäni. Lisäksi toimin yrittäjänä, joka opetti hyvin paljon liiketoiminnan ylä- ja alamäistä. Siskon Siivouksella suoritin viime vuonna kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon, josta sain syvemmän ymmärryksen alasta. Haluan aina kehittyä, tulevaisuudessa olen kiinnostunut syventämään osaamistani monissa asioissa, olen kiinnostunut mm. psykologiasta ja ihmismielestä sekä ravinnon vaikutuksesta mielen toimintaan.

 

Mieleenpainuvin hetki töissä

 

Paras hetki on, kun saan asiakkaalta hyvää palautetta ja saan kertoa sen työntekijälle. Esimerkkinä yksi asiakkaamme oli niin tyytyväinen työntekijämme tekemään yksittäiseen keikkaan, että halusi hänet seuraavaksi 8 kuukaudeksi töihin joka päivä. Parasta on nähdä muiden onnistuvan!

 

Mikä on Siskon Siivouksessa parasta?

 

Kaikki saavat osallistua kehittämiseen ja ideointiin sekä vapaus tehdä erilaisia tehtäviä monipuolisesti.

 

Kuvaile itseäsi kolmella sanalla

 

Utelias, kehittymishaluinen ja havainnoiva.

 

Mikä on supervoimasi?

 

Asioiden hahmotuskyky.

 

***************************

 

MEET OUR SPECIAL FORCES OF CLEANING – PETER, SERVICE MANAGER

 

Peter Eklund is the energetic and imaginative service manager of the special cleaning. Peter enjoys the success of his team and the international work environment.

 

Peter’s diverse background in his studies and working life has made him a true multi-skilled person who doesn’t get confused in surprising twists and turns. He is always ready to help his teammates, develop business and make sure everyone has the opportunity to do their job in the best possible way. Peter is motivated by development and enjoys learning something new every day at his work.

 

What does your job consist of?

 

My job is to help ensure that my special cleaning team and supervisors have the prerequisite to succeed in their work. I think that the less I need to interfere with their work, says the fact that I have done my job well. I need to make sure that there is enough work for the team in the future and make sure that workers have the skills for the very varied special cleaning tasks. It is also my responsibility to ensure that all employees have the opportunity to succeed in their work and that customers are satisfied. My team consists of 189 people with over 40 nationalities, different backgrounds and different skills. We see this as a tremendous richness. The unifying factor for everyone is that they want to do their job well. The most important way to motivate employees is to have enough work for everyone. An important part of my job is ensuring the well-being of my team, planning and developing training and competencies. Finally, my job is to make profit in my own unit for special cleaning.

 

What do you like most about your job?

 

I enjoy that every day is different! I like the freedom to sell our services and the opportunity to take the whole company to the next level. I get to build the box in whatever direction I want, as long as my unit makes a profit. Continuous development is very important to me, in my work I get to learn something new every day. I am motivated as my team members develop and succeed in new things. The best part is when team members do their jobs well, get more sales, and make customers happy. The international environment and maintaining language skills are also important issues. In my work, I also get to see interesting places that would not be accessible without this work.

 

What has been your training path?

 

After high school and the army, I attended Hanken’s economics studies majoring in entrepreneurship and management. In addition to my studies, I worked in many places and positions in the restaurant industry, e.g. at McDonald’s, whose supervisor training program provided a good framework for my leadership studies and style. It is also useful in my current job. In addition, I worked as an entrepreneur which taught a great deal about the ups and downs of business. Last year, I completed a specialist vocational qualification in real estate services at Siskon Siivous, which gave me a deeper understanding of the field. I always want to develop and in the future I’m interested in deepening my knowledge in many things. I’m interested for example in psychology and the human mind, and the effect of food on mental functioning.

 

The most memorable moment at work

 

The best moment is when I get good feedback from the customer and get to tell the employee. As an example, one of our clients was so happy with our employee to do a single gig that they wanted him to work every day for the next 8 months. It is best to see others succeed!

 

What is the best thing about Siskon Siivous?

 

Everyone is allowed to participate in development and ideation, as well as the freedom to perform various tasks in a variety of ways.

 

Describe yourself in three words

 

Curious, evolving and observant.

 

What is your superpower?

 

Perception of things.

 

Lue lisää työntekijätarinoita Siskon tytöistä ja pojista – Read more employee stories.

 

Haluatko olla mukana rakentamassa Suomen parasta puhtausalan työpaikkaa? Hae meille töihin.

Do you want be part of Siskon Siivous? Apply for a job.

 

Jos sinulla heräsi kysyttävää tai haluat saada tarjouksen siivouksesta omalle työpaikallesi, ota yhteyttä p. 029 3400 900 tai oheisella yhteydenottolomakkeella.