Tutustu puhtauden erikoisjoukkoihin – Mikko, kummi

In English below

 

Mikko Haapakoski on aina valmis auttamaan. Esimiehet kuvailevat häntä rehdiksi ja reiluksi sekä ylistävät hänen hyväntuulisuuttaan ja kertovat että ovat päässeet seuraamaan kuinka Mikko on puhjennut kukkaan kummityön myötä. Mikko toimii rauhallisesti ja omaa analyyttisen suhtautumisen siihen, miten kukin parhaiten oppii. Kokemusta siivousalalta häneltä löytyy jo kolmen vuoden ajalta, Siskon Siivouksella hän aloitti noin kaksi kuukautta sitten. Vankka kokemus näkyy työn erinomaisessa laadussa. Töiden ohella Mikko opiskelee Jyväskylän Yliopistossa etnologiaa ja antropologiaa.

 

MITÄ KUMMIUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN?

 

Leijonanosa kummin työstä on käytännön perehdyttämistä asiakaskohteessa. Perehdytys ei tosin sisällä pelkästään siivoukseen perehdyttämistä, vaan kummina huolehdin laajemmasta perehdytyksestä kertomalla uusille työntekijöille Siskon Siivouksesta yrityksenä, käymällä läpi työehtosopimusasioita jotta heille ei jää epäselvyyksiä ja toimin lähiesimiehen ja työntekijän välikätenä. Lisäksi suoritan myös jonkin verran laadunvalvontaa.

 

MITEN PÄÄDYIT KUMMIKSI?

 

Tämä tapahtui hyvin luontevasti, sillä Siskon Siivous aloitti uudessa kohteessa, joka oli minulle tuttu aikaisemman siivoustyöni kautta. Sujuvan englanninkielentaidon ja tutun kohteen takia ryhdyin perehdyttämään uusia työntekijöitä, ja niin minusta tuli kummi.

 

MIKÄ ON KUMMIN TYÖSSÄ PARASTA?

 

Kun itse aikoinaan aloitin Siskon Siivousta edeltäneessä yrityksessä siivoojana, ei perehdytystä juurikaan ollut. Nykyisessä työssäni parasta on, että pääsen antamaan muille paremmat valmiudet uuteen työhön. Siivoojan työ on ehdottomasti raskainta työtä, jota olen tehnyt, ja siksi minulla on valtava arvostus kaikkia kohtaan, jotka jaksavat tätä tehdä. Kummin työssä pääsen jakamaan ymmärrystä siivoustyön tärkeydestä. Perehdytyksen kautta uusista työntekijöistä tulee nopeasti kovia ammattilaisia, ja työssäni pääsen vaikuttamaan siihen, että he myös näkevät itsensä ammattilaisina ja ovat työstään ylpeitä.

 

MIELEENPAINUVIN HETKI TÖISSÄ

 

Muistan erityisesti neljännen tai viidennen ihmisen, jonka perehdytin, koska silloin tunsin, että puolentoista tunnin intensiivinen perehdytys meni todella hyvin ja sain sanottua kaiken mitä piti. Mieleenpainuvaa on ollut myös huomata miten ihmisillä, joilla ei ole siivouksesta lainkaan aikaisempaa kokemusta herää ymmärrys siitä, kuinka tärkeää heidän työnsä on.

 

ONKO TYÖSSÄSI JOKIN ERITYINEN HAASTE?

 

Jokaista ihmistä tulee lähestyä hänen omat lähtökohtansa huomioiden. Ihmiset omaksuvat asioita eri tahtiin, ja esimerkiksi tavat kommunikoida vaihtelevat. Tämä vaatii ymmärrystä ja kärsivällisyyttä, mutta se on ollut myös mielenkiintoinen oppi itselle. Kun ihmisiä on monista eri maista, täytyy olla tietynlaista kulttuurisensitiivisyyttä ja yrittää välttää sitä, että omat ennakkokäsitteet vaikuttavat työhön. Tässä opinnoistani on hyötyä.

 

KUVAILLE ITSEÄSI KOLMELLA SANALLA

 

Vehreä, sporttinen, zen

 

MIKÄ ON SISKON SIIVOUKSESSA PARASTA?

 

Ehdottomasti tapa, jolla työntekijöitä lähestytään. Arvostus ja hyvä kohtelu todella näkyy kaikessa Siskon Siivouksen tekemisessä, ja se myös heijastuu positiivisesti omaan työhön.

 

MIKÄ ON SUPERVOIMASI?

 

Omaksumisnopeus, ei pelkästään asioiden vaan myös roolien. Kummin pesti tuli hieman puun takaa, mutta pystyin mukautumaan siihen helposti ja nopeasti.

 

***************************************************************************************

GET TO KNOW OUR SPECIAL FORCES OF CLEANING – MIKKO, KUMMI

 

Mikko Haapakoski is always ready to help. The supervisors describe him as honest and fair and praise his cheerful attitude and say that they have been able to follow how Mikko has blossomed in his role as a kummi. Mikko works calmly and has an analytical mindset towards how everyone learns best. He has experience in the cleaning industry for three years now, but at Siskon Siivous he started about two months ago. His solid experience is reflected in the excellent quality of work. In addition to his work, Mikko is studying ethnology and anthropology at the University of Jyväskylä.

 

WHAT DOES THE KUMMI JOB CONTAIN?

 

The lion’s share of the kummis work is practical orientation at the client’s site. However, the orientation does not only include orientation to cleaning, but as a kummi I take care of the broader orientation by teaching new employees about Siskon Siivous as a company, going through collective bargaining issues so that they do not have ambiguities and acting as an intermediary between the immediate supervisor and the employee. In addition, I also perform some quality control.

 

HOW DID YOU BECOME A KUMMI?

 

This happened very naturally, as Siskon Siivous started in a new location that I was familiar with through my previous cleaning job. Because of my fluent English skills and the familiar location, I set out to introduce new employees, and so I became a kummi.

 

WHATS THE BEST PART OF BEING A KUMMI?

 

When I started as a cleaner in the company that preceded Siskon Siivous, I barely got any introduction. The best thing about my current job is that I get to give others better skills for their new job. The job of a cleaner is by far the hardest job I have done, and that is why I have a huge appreciation for anyone who can handle it. As a kummi, I get to share the understanding of the importance of cleaning. Through introduction, new employees quickly become real professionals, and in my work, I get to contribute to the fact that they also see themselves as professionals and are proud of the work they do.

 

MOST MEMORABLE MOMENT AT WORK

 

I especially remember the fourth or fifth person I introduced, because then I felt that the one-and-a-half-hour intensive orientation went very well, and I got to say everything I needed. It has also been memorable to notice how people who have no previous experience of cleaning got an understanding of the importance of their work.

 

IS THERE SOME PARTICULAR CHALLENGE IN YOUR JOB?

 

Each person should be approached according to his or her own starting point. People embrace things at different rates, and for example, the ways they communicate vary. This requires understanding and patience, but it has also been an interesting lesson for me. When there are people from many different countries, you must have a certain kind of cultural sensitivity and try to avoid your own preconceptions influencing the work. Here my studies are useful.

 

DESCRIBE YOURSELF WITH THREE WORDS

 

Environmentalist, sporty, zen

 

WHATS THE BEST THING AT SISKON SIIVOUS?

 

Definitely the way employees are approached. Appreciation and good treatment are really reflected in everything I do in Siskon Siivous, and it is also positively reflected in my own work.

 

WHATS YOUR SUPERPOWER?

 

Speed of adoption, not only to things but also roles. The position came from behind the tree, but I was able to adapt to it easily and quickly.